0.3 C
Ordu
26 Ocak 2023, Perşembe

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara Yönelik Hibe Destekleri

Küçük ölçekli fındık kırma, kavurma, paketleme tesislerinin desteklenmesi

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara Yönelik Hibe Destekleri!

DİKKAT: Bu destekler kapsamında “KÜÇÜK ÖLÇEKLİ FINDIK KIRMA, KAVURMA, PAKETLEME TESİSLERİNİN DESTEKLENMESİ” de söz konusudur!

Yatırım Konuları:

✓ Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu)

✓ Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri

✓ Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımları (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği)

✓ Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşleme, Paketleme ve Depolama Yatırımı

Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar:

1- Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları

2- Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları

3- Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları (Hindi ve Kaz)Faal Yumurta Tavukçuluğu ve Broyler İşletmeleri için teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki yumurta paketleme ve YEÜ başvuruları

4- Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar)

5- Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları

6- Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Teknoloji Yenileme Modernizasyon)

7- Kanatlı Kesimhane Yatırımları

Hibe desteği kapsamında desteklenecektir.

Kimler Başvurabilir?

Tarım ve Orman Bakanlığının herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler, Küçük ve Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan A.Ş.- Ltd. Şti ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabilecektir.

Belirtilen tüzel kişilikler kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir.

Hibeye Esas Proje Limitleri!

Yatırım konularına yönelik Hibeye Esas Proje Tutarı;

* Yeni Yatırımlar İçin: 7.000.000.-TL

* Tamamlama Yatırımları İçin: 5.000.000.-TL

* Kapasite Artırımı Yatırımları İçin: 4.000.000.-TL

* Teknoloji Yenileme/Modernizasyon Yatırımları İçin: 4.000.000.-TL

Program bütçeleri KDV hariç olup, Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50’sine hibe desteği verilecektir.

Hibeye Esas Proje Tutarı 1.000.000-TL’nin üzerinde olmalıdır.

Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır.

Yatırım Yerinin Özellikleri – Nerelerde Yatırım Yapılabilir?

Projeler ilimizin (Ordu) her bölgesinde, yasal izinlerin alınabilmesi koşuluyla gerçekleştirilebilecektir.

Ancak il, ilçe merkezi, mahalle ve kırsal alan ayrımına göre puan alınabilecektir.

Yatırım yerinin mülkiyeti başvuru sahibine ait olabileceği gibi kiralık da olabilir.

Ayrıca Belediye, İl Özel İdaresi, Ticaret Borsası, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası, Organize Sanayi Bölgesi veya Vakıflar Genel Müdürlüğünden başvuru sahibi adına proje başvuru tarihinden itibaren en az 7 yıllığına tahsis/irtifak tesis edilmiş olması ve tahsis/irtifak süresi boyunca tahsis/irtifakın iptal edilmeyeceğine dair taahhütnamenin de başvuru ekinde sunulması gerekir.

Tarımsal amaçlı kooperatiflerce yapılacak olan yatırım konularına ait başvurularda mülkiyetin başvuru sahibine ait olması veya 7 yıl kira süresi şartı aranmaz.

Hangi Gider Kalemleri Desteklenecektir?

Başvuru projesi uygun bulunan yatırımcılar ile imzalanacak olan Hibe Sözleşmesi tarihinden sonra, satın alma mevzuatı ile diğer program mevzuatına uygun olmak koşuluyla;

– İnşaat Yapım Giderleri

– Makine Ekipman Malzeme Alım Giderleri Program kapsamında desteklenebilecektir.

Projeler İçin Başvurular Ne Zaman Yapılabilecek?

2800 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına uygun olarak yayımlanan Tebliğde belirtilen hususlar kapsamında her yıl ekim ayında yayımlanan Uygulama Rehberi ve Satın Alma Rehberi ile detaylar Tarım ve Orman Bakanlığının www.tarimorman.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

9 Aralık 2022 tarihinde başlayan başvuru süresi 10 Şubat 2023 tarihinde sona erecektir.

Başvuruların 10 Şubat 2023 tarihine kadar www.tarimorman.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik ağ üzerinden yapılması gerekmektedir.

Hibe Sözleşmesi İmzalanması:

Kendilerine uygunluk tebligatı yapılan yatırımcılar 30 (otuz) gün içinde Hibe Sözleşmesi için istenilen belge/dokümanları İl Müdürlüğüne sunar, İl Müdürlüğü tarafından en fazla 30 gün içerisinde gerekli inceleme ve yer tespit/kontrolleri yapıldıktan sonra yatırımcı ile Hibe Sözleşmesi imzalanır.

Satın Alma Süreci

Satın almaya ilişkin olarak yayımlanan “Satın Alma Kitabı” çerçevesinde yer alan prosedüre göre sözleşme öncesi gerçekleştirilecek ihaleye yönelik dokümanlar Hibe Sözleşmesi ile teslim edilecektir. Hibe Sözleşmesi imzalanmasını takiben yatırımcı hemen uygulamaya geçebilecektir.

Yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihi hibe sözleşmesinin imzalandığı takvim yılının kasım ayının son iş günüdür.