Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) Destek Programı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) desteği ile sanayi kuruluşları tarafından iklim dostu teknolojiler, temiz üretim teknolojileri ve enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve diğer enerji teknolojileri alanlarında gerçekleştirilen uygulama projelerine geri ödemeli finansman desteği sağlamaktadır. Son Başvuru tarihi 31 Ekim 2019’dur.

Desteğin Amaç ve Hedefi;

Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) desteği ile sanayi kuruluşlarının çevresel performansını artırıp üretim maliyetlerini düşürülmesi ve dolayısıyla rekabet gücünü artırılmasına yönelik uygulamaların desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu projelerde yerli teknolojilere öncelik verilmesi suretiyle bu tür teknolojilerin yerli olanak ve kaynaklarla geliştirilmesinin/üretilmesinin de dolaylı olarak teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

Destek Kapsamı;

Yeşil Teknoloji Projeleri Desteği, “İklim Dostu Teknolojiler Desteği”, “Temiz Üretim Teknolojileri Desteği” ve “Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji ve Diğer Enerji Teknolojileri Desteği” olmak üzere üç farklı destek alanından oluşmaktadır.

İklim Dostu Teknolojiler Desteği’nin temel amacı, özellikle soğutma sektöründe kullanılan hidroflorokarbonlar (HFC’ler) ve hidrokloroflorokarbonlar (HCFC’ler) gibi küresel ısınma potansiyeli (GWP) yüksek gazların kullanımını ve emisyonunu azaltmak için, iklim dostu, enerji verimli, güvenilir ve kanıtlanmış alternatiflerin kullanımına yönelik yerli ve yenilikçi teknolojilerin uygulanmasına yönelik projelerin desteklenmesidir.

Temiz Üretim Teknolojileri Desteği’nin temel amacı, kaynak verimliliği (eko-verimlilik/ temiz üretim/ sürdürülebilir üretim) anlayışı çerçevesinde üretim süreçlerinde asgari enerji, su, hammadde tüketimi ve asgari atık oluşumu için teknolojik yenilik içeren, sanayide uygulanabilir ve ekonomik değeri olan temiz üretim teknolojileri ve uygulamaların geliştirilmesi, gerçekleştirilmesi ve ticarileştirilmesine yönelik projelerin desteklenmesidir.

Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji ve Diğer Enerji Teknolojileri Desteği’nin temel amacı, Türkiye’nin dünyada artan enerji fiyatları karşısında, özellikle enerji yoğun sektörlerde rekabet gücünün korunmasına, dışa bağımlılığın ve sera gazı salımlarının azaltılmasını sağlamak için endüstriyel uygulamalarda enerji verimliliğini artıran ve yenilenebilir enerjinin kullanılmasını sağlayan, ayrıca enerji üretim ve kullanımında çevre dostu teknoloji uygulamaları ile atıklardan yakıt ve enerji üreten yerli ve yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesine yönelik projelerin desteklenmesidir.

Sanayi kuruluşları, sözkonusu alanlardan bir ya da daha fazlasını içeren projeleri için proje başvurusu yapabilirler. Projelerde, yerli teknoloji ve ekipman kullanımı ile ileri teknoloji (malzeme, elektronik, yazılım, vb.) uygulamaları TTGV’nin öncelikleri arasında yer almakta, yenilikçi boyutu olan uygulamaların desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destek alanları ile ilgili alt konu başlıkları, uygulama alanları ve örnekler aşağıda verilen Detaylı Bilgi bölümünde YETEP Destek Programı Kapsamı dokümanında yer almaktadır.

Genel Başvuru Koşulları;

Türkiye’de yerleşik, aynı alanda en az 3 yıldır faaliyette bulunan kuruluşlar programa başvuru yapabilirler.

Başvurular, proje başvuru dönemi sonuna kadar kabul edilmektedir.

Proje başvurusunda bulunmadan önce, kuruluşların TTGV ile doğrudan iletişime geçmesi ve yönlendirme alması yararlı olacaktır.

Destek Koşulları ve Süresi;

Proje destek süresi en fazla 15 (onbeş) aydır.

Proje destek bütçesi alt limiti 100.000 ABD Doları, üst limiti 400.000 ABD Dolarıdır.

Proje başlangıç tarihi, son başvuru tarihini takip eden ayın ilk günü veya daha sonrası olarak kabul edilir. Daha önce başlamış olan projeler son başvuru tarihi baz alınarak değerlendirmeye alınır.

Desteklenecek projelerde sadece makina/teçhizat giderlerinin (KDV hariç) ve TTGV desteğinin en fazla %5’i oranında sarf giderlerinin (KDV hariç) %50’sine kadar olan kısmı TTGV tarafından karşılanır. Proje kapsamındaki diğer tür harcamalar (personel, nakliyat, inşaat, vb) Yürütücü Ortak’a aittir.

Yeşil Teknoloji Projeleri Desteğinden faydalanmak isteyen öneren kuruluşlardan, destek kullandırımı sırasında güvence olarak, destek tutarında teminat mektubu ve/veya KGF (Kredi Garanti Fonu) kefaleti alınır. Ayrıca öneren kuruluşun büyük ortaklarının müşterek borçlu müteselsil kefil imzaları da talep edilebilir.

Proje Değerlendirme;

TTGV’nin proje değerlendirme süresi son başvuru tarihinden itibaren yaklaşık 3 aydır.

3 aylık bu süreçte önerilen projeler TTGV tarafından ve TTGV adına bağımsız uzmanlardan oluşan Alan Komitesi Üyeleri tarafından değerlendirilir.

Projeyi öneren kuruluş değerlendirme sürecinde TTGV ve/veya Alan Komitesi Üyeleri tarafından projenin yürütüleceği yerde ziyaret edilir.

Alan Komitesi Üyeleri değerlendirmesine gönderilmesine karar verilen proje başına 1.000 ABD Doları tutarındaki değerlendirme bedeli, ziyaret öncesi projeyi öneren kuruluş tarafından TTGV’ye ödenir.

Proje İzleme ve Destekleme;

TTGV Yönetim Kurulu tarafından desteklenmeye değer bulunan projeler için firma ile Destekleme Sözleşmesi imzalanır.

TTGV tarafından Proje İzleyicisi atanır.

Proje Destekleme Sözleşmesi’ni imzalayan firmalar ön ödeme talebinde bulunabilirler.

Harcamalar firma tarafından Proje Öneri Dosyası’nda belirtilen kapsama göre gerçekleştirilir, TTGV ve Proje İzleyicisine raporlanır.

TTGV desteğinin %3’üne karşılık gelen hizmet bedeli tutarı, destek harcamalarına ilişkin yapılacak her ödemede mahsup yapılarak alınır.

Proje Sonuçlandırma;

Proje tamamlandığında yürütücü ortak tarafından Proje Sonuç Raporu hazırlanır, TTGV ve izleyici onayına sunulur. TTGV tarafından kullandırılan destek tutarı, projenin bitiş tarihinden itibaren ilk 6 (altı) ay ödemesiz dönem olmak üzere, toplam 24 (yirmidört) ay içerisinde ve ilk taksiti sözleşmede yazan proje süresinin tamamlanmasından 6 (altı) ay sonra olmak üzere 6 (altı) ay ara ile ve 5 (beş) eşit taksitte ABD doları olarak TTGV’ye geri ödenir

Başvuru Süreci ve Dokümanları;

Başvuru gerçekleştirmeyi planlayan kuruluşların aşağıda verilen “YETEP Destek Programı Başvuru Formları”nı doldurmadan önce, TTGV ile iletişime geçerek projeleri ve destek kapsamı ile ilgili bilgi alması ve Detaylı Bilgi bölümünde yer alan “YETEP Destek Programı Uygulama Usul ve Esasları” ve “YETEP Destek Programı Kapsamı” dokümanlarını incelemesi yararlı olacaktır.