2.Fındık Şurası

Milli Fındık Şurası 7-10 Kasım 1955 Giresun

Fındık Kongresi Değerlendirme, Satış, Standardizasyon Ve Teşkilatlandırma Raporu

Çevirme Kredileri:

1-Mücadele işçiliği, ilaç masrafları, bahçenin hasat temizliği, harman ve kurutma işleri, nakliye masrafları ve çevirme kredileri içinde mütalaa olunur.

2-Çevirme kredileri birinci taksit Ekim veya Kasım aylarında, ikinci taksit Nisan ayında, üçüncü taksit toplama masrafları olarak Temmuz ayında verilir.

3-Çevirme kredilerinde vade ilk hasat mevsimini geçmemek üzere bir senedir.

4-Tesis edindirme, iyileştirme ve donatma kredilerinin 50 dönüme çıkarılması ve mahalli Ziraat Bankalarına yüzer bin liralık ve bir şahsa azami iki bin liralık had dahilinde normal bir Zirai plasmanın tefrik edilmesi.

5-Müstahsilin yeniden yeniden harman yerini vücuda getirmek için yapacağı ameliyelerin masrafını karşılamak üzere verilecek kredilerinin donatma kredilerinin içinde mütalaa edilmesi uygun görülmüştür.

6-Alelumun tecillerde taksitlerin en son taksit yılından sonra ödemesi temin edilmelidir.

7-Taksit vadeleri mahalli hususiyetlere göre Eylül ve Ekim soma olarak tespit edilmelidir.

Bunlardan başka kongrede mevzubahis olan fındık bankası ve kanuni müeyyideler de görüşülerek:

Fındık Bankası:

1-Fındık mahsulünün tam değerlendirilmesi ve müstahsil ile tüccar işlerinin çabuk ve kolaylaştırılması bakımından bankanın kurulmasına zaruret vardır. Merkezi Giresun’da olmak üzere fındık bölgemizin nahiye merkezlerinde de teşkilat kurmak suretiyle anonim şirket halinde tüccar ve müstahsilin iştiraki ile fındık bankasının en kısa bir zamanda kurulmasına ittifakla karar verilmiştir.

2-Yukarıda fındığın değeri bakımından müstahsil ve tüccarın riayete mecbur oldukları hususları nazara alınarak fındığın yetiştirilmesi, korunması, değerlendirilmesi için gerekli kanun tasarısının hazırlanarak kanuniyet kesbetmesi zaruretinin üst makamlara arzını karar verildi.

Umumi Kısım:

1-Fındık kongresinin badema ve üç senede bir yapılmasına ve kongre yerinin Ziraat Vekaletince tespitine;

2-İlgili teşekküllerin iştiraki ile Ziraat Vekaletinde bir fındık komitesinin teşkiline ve komitenin senede asgari bir kere toplanmasına:

3-Fiskobirlik’in yıllık umumi kongrelerine Ziraat Vekaleti ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden birer elemanının iştirak ettirilmesine;

4-Fındık kabuğunun bölgedeki istihlak durumu itibariyle yakacak maddeleri arasına alınmasına dair Umumi Heyet toplantısında yapılan teklifin reddine;

5-Kongreye iştirak eden Türkiye Ziraat çiler derneği tarafından verilen takririn bu karara ekli olarak Ziraat Vekaletine gönderilmesine;

6-Kongre raporu ve kararlarının Ziraat Vekaletince tab ettirilerek ilgili teşekkül ve Müesseselere gönderilmesine müştereken karar verildi.

F. Şurası / Çalıştayı